Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 20-06-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WRI/22/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 22+437-22+853,2 w m. Kożuchów

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 21.09.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena - 60%

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady - 40%
 

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 2 360,00 PLN.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 20.06.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.06.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są :

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Bogusław Gotkowski – Wydział Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

05-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

05-06-2018

SIWZ i ogłoszenie w załączeniu

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2018-06-05

2018-06-05


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-05 10:43:57

Data modyfikacji: 2018-06-05 12:39:14

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-05 10:43:57
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-05 10:45:40
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo