Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 13-07-2018 09:30

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WRI/33/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – gr. Państwa w km 4+590 - 4+785 w m. Majscowa

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do dnia zakończenia robót tj. do 16.11.2018 r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 60 %

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady - 40 %

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 2300,00 PLN.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 13.07.2018r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.07.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

Sprawy merytoryczne – Bogusław Gotkowski – Wydział Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

28-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

28-06-2018

Ogłoszenie i SIWZ w załączeniu


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-28 11:49:30

Data modyfikacji: 2018-06-28 12:17:38

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Adam Homa
Data modyfikacji
2018-06-28 11:49:31
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo