Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 18-07-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WRI/34/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 5.548.000 euro

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski - Wola Baranowska Majdan Królewski – Nisko polegajaca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 8+125 – 8+670, str. prawa w m. Skopanie.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonywania robót ustala się na okres od dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy do dnia zakończenia robót tj. do 15.11.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 60%

Okres gwarancji i rękojmi za wady - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 4 634,00 PLN.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 18.07.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.07.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu - Mariusz Górak - Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne - Bogusław Gotkowski - Wydział Realizacji Inwestycji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

03-07-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

03-07-2018

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ w załączeniu.

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2018-07-03

2018-07-03


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-07-03 15:24:18

Data modyfikacji: 2018-07-03 15:25:21

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-07-03 15:24:19
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo