Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 17-07-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WD/111/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 865 relacji Jarosław-Bełżec na odcinku Cieszanów-Kowalówka

Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 60 %

Okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 %

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 2 252,00 PLN.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 17.07.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

Sprawy merytoryczne – Piotr Więcek – Wydział Dróg

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

29-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

29-06-2018

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ w załączeniu.

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2018-06-29

2018-06-29


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-29 11:13:49

Data modyfikacji: 2018-06-29 11:18:42

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-29 11:13:49
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-06-29 11:15:18
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo