Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 20-02-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WDT/2/2017

Zamówienie o wartości:

powyżej 221 000 euro

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Przeworsk – Kańczuga wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Termin wykonania zamówienia:

A. Przedłożenie Zamawiającemu mapy do celów projektowych, zatwierdzonych opracowań geologicznych, zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych (TOP), oraz ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 31.07.2018 r. B. Wykonanie i przedłożenie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektu budowlanego (skorygowanej o uwagi komisji ZOPI) i pozostałej dokumentacji zgodnie z TOP: 14.12.2018 r. C. Wykonanie całości zamówienia, tj. wykonanie i przedłożenie kompletnej dokumentacji projektowej i innej zgodnie z TOP oraz uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych: 31.05.2019 r.

Kryteria wyboru oferty:

cena brutto - 60%

termin realizacji zamówienia - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 15 250,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 35-105 Rzeszów ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, pok. Nr 1, do dnia 20.02.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.02.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu - Mariusz Górak - Wydział Zamówień Publicznych


sprawy marytoryczne - Jakub Frankowski - Wydział Dokumentacji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

12-01-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

12-01-2018

w zalączeniu


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-01-12 09:12:56

Data modyfikacji: 2018-02-09 15:02:41

Wersja: 13 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-12 09:12:56
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-12 09:13:51
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-12 09:51:54
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-12 09:53:28
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-12 10:13:20
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-12 10:15:11
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-12 10:52:56
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-12 10:54:13
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-12 11:01:11
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-12 11:02:18
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-01-26 10:07:01
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
pzdw pzdw
Data modyfikacji
2018-02-01 15:12:32
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo