Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 07-12-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/WFU/21/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej wartości 5.548.000, euro

Nazwa zamówienia:

„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna - Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - odcinek od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyżowania ulic: Św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego , bardejowskiego, i świdnickiego z korytarzami TEN-T” Zadanie współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania robót do dnia 20.05.2020 r. -termin rzeczowej realizacji projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 20.06.2020 r. – finansowe zakończenie realizacji projektu.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 60%

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 134.000,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 07.12.2018r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.12.2018r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Edyta Leniart-Bukała – Wydział Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

14-09-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

14-09-2018

Ogłoszenie wraz z SIWZ znajdują się w załączeniu

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść SIWZ oraz przedłuża termin składnia ofert, szczegółowy zakres modyfikacji został załączony poniżej. 

Zamawiający informuje, że w zwiazku z duża ilością pytań przedłuza termin składania ofert. 

Termin składnia wyznacza się na dzień: 16.11.2018r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.11.2018r . o godz. 09:30

Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania.

Zamawiający informuje, że w związku odpowiedziami na pytania złożone przez wykonawców w prowadzonym postepowaniu, dokonuje korekty zapisów SIWZ.

Aktualny SIWZ został załączony w folderz pn. WFU_21_2018 — IDW 31.10.18. Aktualność traci poprzednio opublikowany SIWZ znajdująca się w folderze pn. WFU_21_2018.

Zamawiający informuje, że w zwiazku z pytaniami wykonawców przedłuza termin składania ofert. 

Termin składnia wyznacza się na dzień: 30.11.2018r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.11.2018r . o godz. 09:30

Zamawiający informuje, że w zwiazku z odpowiedziami na pytania wykonawców oraz modyfikacją treści SIWZ przedłuza termin składania ofert. 

Termin składnia wyznacza się na dzień: 07.12.2018r. do godz. 09:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.12.2018r . o godz. 09:30


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-09-14 11:33:44

Data modyfikacji: 2018-11-27 14:52:11

Wersja: 16 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-09-14 11:33:44
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-09-14 11:36:52
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-02 15:01:46
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-02 15:02:44
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-02 15:03:23
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-08 14:36:42
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-29 10:52:58
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-31 14:39:50
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-31 14:43:11
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-31 14:45:15
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-11-09 14:09:17
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-11-09 14:10:30
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-11-14 12:40:16
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-11-27 14:44:22
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-11-27 14:46:23
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo