Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 19-11-2018 09:30

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WFU/24/2018

Zamówienie o wartości:

powyżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności na całym odcinku planowanym do przebudowy/rozbudowy tj. od km 40+662,00 do km 55+193,73 z wyłączeniem odcinka DW 881 zgodnie z km PFU od ok. 51+760 do km ok. 53+400 oraz robót budowlanych na odcinku od km 44+538 do km 51+760 w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

Termin wykonania zamówienia:

Termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 31.10.2021 r. Termin realizacji całości zamówienia (zakończenie finansowe oraz w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – do dnia 20.12.2021 r.

Kryteria wyboru oferty:

cena brutto: 60%

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady: 40 %

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 304 000,00 zł

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 19.11.2018r. do godz. 09:30

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.11.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
sprawy merytoryczne – Joanna Peszko – Wydział Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

28-09-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

28-09-2018

SIWZ oraz ogłoszenie w załaczeniu

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że w dniu 08.10.2018r. wpłynęło odwołanie wobec  postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia do  przedmiotowego postępowania i wzywa  Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego  w terminie 3 dni  od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego treści odwołania. Szczegoły w załączeniu.

Zamawiający w załączeniu udostępnia odpowiedzi na pytania przesłane przez Wykonawców oraz poprawiony JEDZ.

Zamawiający informuje, że w dniu 31.10.2018r. złączono niewłasciwy załącznik z odpowiedziami na pytania wykonawców. Własciwy plik został załączony w dniu 02.11.2018r.

 

 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-09-28 11:17:23

Data modyfikacji: 2018-11-06 14:12:04

Wersja: 18 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-09-28 11:17:23
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-09-28 11:59:35
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-09-28 12:00:14
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-09-28 14:03:54
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-09-28 14:08:55
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-10 13:16:44
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-12 12:25:53
Podgląd
Wersja
8
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-12 12:28:35
Podgląd
Wersja
9
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-31 07:50:34
Podgląd
Wersja
10
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-10-31 14:18:28
Podgląd
Wersja
11
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-11-02 09:19:13
Podgląd
Wersja
12
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-11-02 09:35:39
Podgląd
Wersja
13
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-11-02 11:06:45
Podgląd
Wersja
14
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-11-02 11:09:14
Podgląd
Wersja
15
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-11-02 14:24:44
Podgląd
Wersja
16
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-11-02 14:25:26
Podgląd
Wersja
17
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2018-11-06 13:13:42
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo