Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 21-06-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WM/23/2018

Zamówienie o wartości:

zamówienie poniżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Zadanie 1; Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z budową przepustu w km 2+215, rozbiórką istniejącego przepustu w km 2+226 oraz przebudową istniejących zjazdów na tym odcinku drogi w ramach przedsięwzięcia pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 2+186 do km 2+266 wraz z przebudową przepustu w km 2+226 w m. Godowa i przebudowa rowu Nr 5 będącego urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych Zadanie 2; Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z budową przepustu w km 3+764, rozbiórką istniejącego przepustu w km 3+760, przebudową istniejących zjazdów na tym odcinku drogi oraz wykonaniem umocnienia koryta potoku bez nazwy przy wlocie i wylocie przepustu i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w m. Godowa w ramach przedsięwzięcia pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z przebudową przepustu w km 3+760 w m. Godowa

Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych do 4 miesięcy od podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

cena  - 60 %

okres gwarancji i rękojmi za  wady 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: Zadanie nr 1 - 7400,00 PLN; Zadanie nr 2 - 12 900,00 PLN;

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 21.06.2018r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 21.06.2018 o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak, Bartosz Szyndak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Mariusz Górak, Zenon Piejko – Wydział Mostów

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

05-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

05-06-2018

treść ogłoszenia w  ząłączeniu 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-05 12:32:50

Data modyfikacji: 2018-06-05 14:05:03

Wersja: 5 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-05 12:32:50
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-05 12:50:24
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-05 13:54:52
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-05 14:04:10
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo