Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Informacja o zamówieniu


Drukuj
Termin składania ofert: 13-07-2018 09:00

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/243/WM/23/2018

Zamówienie o wartości:

poniżej 5 548 000 euro

Nazwa zamówienia:

Zadanie 2; Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z budową przepustu w km 3+764, rozbiórką istniejącego przepustu w km 3+760, przebudową istniejących zjazdów na tym odcinku drogi oraz wykonaniem umocnienia koryta potoku bez nazwy przy wlocie i wylocie przepustu i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w m. Godowa w ramach przedsięwzięcia pn.” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 3+730 do km 3+809 wraz z przebudową przepustu w km 3+760 w m. Godowa

Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji robót do dnia 15.11.2018r.

Kryteria wyboru oferty:

cena  - 60%

okres  gwarancji i rękojmi  za  wady  40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: Zadanie nr 2 - 12 900,00 PLN;

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 13.07.2018r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 13.07.2018 o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

organizacja przetargu – Mariusz Górak, Bartosz Szyndak – Wydział Zamówień Publicznych

sprawy merytoryczne – Mariusz Górak, Zenon Piejko – Wydział Mostów

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

27-06-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

27-06-2018

ogłoszenie o zamówieniu  w załączeniu 


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-06-27 13:14:22

Data modyfikacji: 2018-06-29 07:55:46

Wersja: 8 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-27 13:14:22
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-27 13:23:42
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-27 13:45:05
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-28 10:53:05
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-28 10:56:12
Podgląd
Wersja
6
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-28 10:58:09
Podgląd
Wersja
7
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2018-06-28 11:01:09
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
logo