Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 07-07-2021 11:30

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WFU/3/2021

Zamówienie o wartości:

powyżej 214 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 29.10.2022 r.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Cena – 45%
  2. Podział ceny ofertowej netto – 15%
  3. Doświadczenie projektanta – branża drogowa – 20%
  4. Doświadczenie projektanta – branża mostowa – 15%
  5. Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – 5 %

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 17 500,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 02.07.2021 r. do godz. 09:30.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2021 r. o godzinie 10:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Do komunikowania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:

 

Organizacja postępowania:

 

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Bartosz Szyndak - Sekretarz Komisji Przetargowej

 

Sprawy merytoryczne:

  • Łukasz Andres - Kierownik Sekcji – Wydział Funduszy Unijnych
  • Wojciech Lech - pracownik Sekcji – Wydział Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

31-05-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

31-05-2021

Treść ogłoszenia:

ogłoszenie o  zamówieniu  oraz  SWZjest  dostepne  na  stronie praowdzonego postepowania  pod  adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f63bcd27-bb4d-4555-a424-a28f5ff3a2f7


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-05-31 14:50:53

Data modyfikacji: 2021-07-01 07:21:20

Wersja: 6 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-05-31 14:50:54
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-05-31 14:51:54
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-05-31 14:54:47
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-05-31 14:54:59
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Bartosz Szyndak
Data modyfikacji
2021-06-11 12:46:37
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego