Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 15-07-2021 11:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WFU/5/2021

 

Zamówienie o wartości:

powyżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap II

Termin wykonania zamówienia:

28.04.2023 r.

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena (C) – waga kryterium 60 %;

2. Kryterium jakościowe – okresu gwarancji i rękojmi   – waga kryterium 40 %

 

 

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 566.000,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 08.07.2021 r. do godz. 09:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2021 r. o godzinie 10:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:
Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Paweł Gierucki – Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:
Edyta Leniart-Bukała - Naczelnik Wydziału Funduszy Unijnych
Edyta  Łozińska-Zubel - pracownik Wydziału Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

28-05-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

28-05-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7258a2ea-eca8-4bc5-b760-d88326604be9


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-05-28 16:35:41

Data modyfikacji: 2021-07-07 08:25:19

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2021-05-28 16:35:43
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Paweł Gierucki
Data modyfikacji
2021-06-29 08:38:43
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego