Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 06-08-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

Numer referencyjny: PZDW/WZP/3052/243/WFU/6/2021

 

Zamówienie o wartości:

powyżej 5 350 000 euro

Nazwa zamówienia:

Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28

Termin wykonania zamówienia:

29.04.2023 r.

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena (C) – waga kryterium 60 %;

2. Kryterium jakościowe – okresu gwarancji i rękojmi   – waga kryterium 40 %

 

 

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 258 022,00 PLN

Składanie ofert:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 06.08.2021 r. do godz. 09:00.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 r. o godzinie 10:00.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Organizacja postępowania:
Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Magdalena Stanowska – Sekretarz Komisji Przetargowej

Sprawy merytoryczne:
Edyta Leniart-Bukała - Naczelnik Wydziału Funduszy Unijnych
Krzysztof Rożek - Pracownik Wydziału Funduszy Unijnych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

07-06-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

07-06-2021

Treść ogłoszenia:

Strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/57089125-8058-4760-b4d1-a60f5edecfef


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-06-07 14:29:58

Data modyfikacji: 2021-07-21 14:57:23

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Magdalena Stanowska
Data modyfikacji
2021-06-07 14:30:01
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Magdalena Stanowska
Data modyfikacji
2021-07-07 14:36:49
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego