Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 17-11-2022 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł

Numer postępowania:

PZDW/WZP/242/WI/9/2022

Nazwa zamówienia:

Przeprowadzenie wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych na stanowiskach archeologicznych nr 3 i 12 Głuchów w ramach zadania: „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie”

Termin wykonania zamówienia:

do 23.12.2022 r.

Kryteria wyboru oferty:

100% cena

Składanie ofert:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 17.11.2022 r. do godz. 9:00.

Nie dopuszcza się ofert składanych pocztą elektroniczną.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.11.2022 r. o godz. 9:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – pokój nr B13.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

sprawy merytoryczne: Tomasz Skotnicki tel. 17 860 94 74

Wszelkie dane dotyczące zamówienia umieszczone są w załączniku poniżej.

Pytania należy zadawać wyłącznie w formie pisemnej (pismo, e-mail). Odpowiedzi zostaną umieszczone pod ogłoszeniem o postępowaniu. Informuje się, że pytania mogą wpływać tylko do godziny 15:00 drugiego roboczego dnia od dnia ogłoszenia. Pytania które wpłyną po tym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia.

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

10-11-2022

Treść ogłoszenia:

Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, oraz opisać: 
„OFERTA NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO na Przeprowadzenie wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych na stanowiskach archeologicznych nr 3 i 12 Głuchów w ramach zadania: „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie”
Nie otwierać przed 17.11.2022 r. godz. 9:30

Do składanych ofert należy dołączyć:
a) formularz ofertowy
b) podpisany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (wraz z załącznikami)
c) podpisany wzór umowy
d) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS
e) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia

Informacja o wyborze oferty:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie art. 2 ust 1 PZP, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 € jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Pracownia Badań i Usług Archeologicznych "ArchaiA" Grzegorz Płoskoń

ul. Grabskiego 98/77, 35-312 Rzeszów

za kwotę 48 050,00 zł netto tj. 59 101,50 zł brutto.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2022-11-10


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2022-11-10 14:50:23

Data modyfikacji: 2022-11-18 14:36:37

Wersja: 3 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-11-10 14:50:25
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2022-11-10 14:55:26
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego