Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 10-01-2022 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł

Zamówienie o wartości:

Do 30 tyś Euro

Nazwa zamówienia:

Mycie ręczne pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu PZDW w Rzeszowie w 2022 roku

Termin wykonania zamówienia:

od podpisania umowy do 31.12.2022r.

Kryteria wyboru oferty:

Kryteria oceny oferty – cena 100 %.

Składanie ofert:

Termin składania ofert: do dnia 10.01.2022r. do godziny 09:00 w pokoju nr 1.

Otwarcie ofert:

10.01.2022r. godzina 09:30 w pokoju nr 8.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Sprawę prowadzi: Ewa Dranka tel.-  (017) 860-94-83  

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

30-12-2021

Treść ogłoszenia:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO z dnia 30.12.2021r.

1. Kryteria oceny oferty – cena 100 %.
2. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2022r.
3. Termin składania ofert: do dnia 10.01.2022r. do godziny 09:00 w pokoju nr 1.
4. Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:

"Mycie ręczne pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu PZDW w Rzeszowie w 2022 roku"

Nie otwierać przed: 10.01.2022r., godz. 09:30
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. T. Boya Żeleńskiego 19A 35-105 Rzeszów

Nie dopuszcza się ofert składanych faxem i pocztą elektroniczną.

5. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 8 w dniu 10.01.2022r.,  o godz. 09:30


Do składanych ofert należy dołączyć:


a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

b) Formularz Cenowy
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS

d) Formularz Oferty

e) zaakceptowany wzór umowy 

f) załączniki do SOPZ

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia (formulrz cenowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty, wzór umowy, załaczniki do SOPZ) - plik .zip do pobrania poniżej ogłoszenia.

Pytania należy zadawać wyłącznie w formie pisemnej (pismo, fax, e-mail). Odpowiedzi  zostaną umieszczone pod ogłoszeniem o postępowaniu. Informuje się, że pytania mogą wpływać tylko do godziny 15:00 drugiego roboczego dnia od dnia ogłoszenia. 
Pytania które wpłyną po tym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia.

Informacja o wyborze oferty:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego na podstawie art.2 ust. 1 PZP postępowania przetargowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 € jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

Firma Handlowo Usługowa RENZO Maksymilian Kurek

ul. Reymonta 8,

35-210 Rzeszów

za kwotę: 14 340,00 zł (brutto)

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2021-12-30

2022-01-12


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-12-30 08:30:26

Data modyfikacji: 2022-01-12 10:38:04

Wersja: 4 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Wojciech Wróbel
Data modyfikacji
2021-12-30 08:30:28
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Wojciech Wróbel
Data modyfikacji
2021-12-30 08:40:46
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Wojciech Wróbel
Data modyfikacji
2022-01-12 10:37:07
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego