Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 22-10-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł

Numer postępowania:

PZDW/WZP/242/RDW VII/42/2021

Nazwa zamówienia:

Nasadzenie drzew we wskazanym miejscu 35 szt. sadzonek drzew gatunek: lipa drobnolistna (wysokość sadzonki min. 2,5m, obwód na wysokości 130 cm : 7-10 cm), wraz z opalikowaniem stabilizującym (2 paliki do każdego drzewka) w związku z „Nakazem nasadzeń” (DW Nr 858 w m. Harasiuki i DW Nr 985 w m. Baranów Sandomierski) w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola.

Termin wykonania zamówienia:

19.11.2021

Kryteria wyboru oferty:

Cena - 100%

Składanie ofert:

Termin składania ofert: do dnia 22.10.2021 r. do godz. 09:00 w sekretariacie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola.

Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:
„Nasadzenie drzew we wskazanym miejscu 35 szt. sadzonek drzew gatunek: lipa drobnolistna (wysokość sadzonki min. 2,5m, obwód na wysokości 130 cm : 7-10 cm), wraz z opalikowaniem stabilizującym (2 paliki do każdego drzewka ) w związku z „Nakazem nasadzeń” (DW Nr 858 w m. Harasiuki i DW Nr 985 w m. Baranów Sandomierski) w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Stalowa Wola.”
 
Nie otwierać przed 22.10.2021 r. godz. 09:30
Postępowanie prowadzi: Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli, 
ul. Przemysłowa 6, 37-450 Stalowa Wola"
 
Nie dopuszcza się ofert składanych faxem i pocztą elektroniczną.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy RDW Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 6, w dniu 22.10.2021 r. o godz. 09:30

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Sprawy merytoryczne: Zbigniew Wydra – Kierownik RDW Stalowa Wola, tel. (15) 842-92-89, fax (15) 842-14-34, e-mail: stalowa@pzdw.pl
Sprawę prowadzi: Bogusław Tofilski - RDW Stalowa Wola, tel. (15) 842-92-89, fax (15) 842-14-34, e-mail: boguslaw.tofilski@pzdw.pl

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

14-10-2021

Treść ogłoszenia:

Do składanych ofert należy dołączyć:
a) formularz oferty,
b) formularz cenowy,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS

Pytania należy zadawać wyłącznie w formie pisemnej (pismo, fax, e-mail).
Odpowiedzi zostaną umieszczone pod ogłoszeniem o postępowaniu.
Informuje się, że pytania mogą wpływać tylko do godz. 15:00 drugiego roboczego dnia od dnia ogłoszenia.
Pytania, które wpłyną po tym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia.


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-10-14 11:53:14

Data modyfikacji: 2021-10-14 11:56:44

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2021-10-14 11:53:16
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego