Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Informacja o zamówieniu


Termin składania ofert: 12-10-2021 09:00

Zamawiający:

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Ogłoszenie w trybie:

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł

Zamówienie o wartości:

Do 30 tyś Euro

Nazwa zamówienia:

„Zakup wraz z dostawą (fabrycznie nowych) opon zimowych dla potrzeb jednostek terenowych w 2021 roku - 2 zadania”

Termin wykonania zamówienia:

zadanie 1 - do 21 dni od podpisania umowy zadanie 2 - do 15.12.2021r.

Kryteria wyboru oferty:

Kryteria oceny oferty – cena 100 % (suma obu zadań)

Składanie ofert:

Termin składania ofert: do dnia 12.10.2021r. do godziny 9:00 w pokoju nr 1.

Otwarcie ofert:

12.10.2021r. godzina 9:30 w pokoju nr 8.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Wojciech Wróbel

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

07-10-2021

Treść ogłoszenia:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO z dnia 07.10.2021r.

1. Kryteria oceny oferty – cena 100 %. obu zadań
2. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od podpisania umowy
3. Termin składania ofert: do dnia 12.10.2021r. do godziny 09:00 w pokoju nr 1.
4. Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:

„Zakup wraz z dostawą (fabrycznie nowych) opon zimowych dla potrzeb jednostek terenowych w 2021 roku.”

  Nie otwierać przed: 12.10.2021r., godz. 9:30
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. T. Boya Żeleńskiego 19A 35-105 Rzeszów

Nie dopuszcza się ofert składanych faxem i pocztą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

5. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 8 w dniu 12.10.2021r.,  o godz. 9:30


Do składanych ofert należy dołączyć:


a) Formularz Oferty

b) Formularz Cenowy na zadanie 1 oraz zadanie 2 
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS

d) zaakceptowany wzór umowy 

 

Sprawy merytoryczne: Jerzy Osak tel.  (17) 860-94-83
Sprawę prowadzi:       Wróbel Wojciech  tel. (17)  860-94-83

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia (formulrz cenowy, formularz oferty, wzór umowy) - plik .zip do pobrania poniżej ogłoszenia.

Pytania należy zadawać wyłącznie w formie pisemnej (pismo, fax, e-mail). Odpowiedzi  zostaną umieszczone pod ogłoszeniem o postępowaniu. Informuje się, że pytania mogą wpływać tylko do godziny 15:00 drugiego roboczego dnia od dnia ogłoszenia. 
Pytania które wpłyną po tym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpatrzenia.

 

Dokumentacja


Ogłoszenie dotyczące zamówienia Data umieszczenia pliku

2021-10-07


Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-10-06 08:24:49

Data modyfikacji: 2021-10-07 10:55:55

Wersja: 6 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Wojciech Wróbel
Data modyfikacji
2021-10-06 08:24:50
Podgląd
Wersja
2
Zmodyfikował
Wojciech Wróbel
Data modyfikacji
2021-10-06 08:25:09
Podgląd
Wersja
3
Zmodyfikował
Wojciech Wróbel
Data modyfikacji
2021-10-06 08:39:30
Podgląd
Wersja
4
Zmodyfikował
Wojciech Wróbel
Data modyfikacji
2021-10-06 09:17:26
Podgląd
Wersja
5
Zmodyfikował
Wojciech Wróbel
Data modyfikacji
2021-10-07 10:42:16
Podgląd
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego