Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

O nas


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (PZDW) jest samorządową jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Województwa Podkarpackiego, nie posiadającą osobowości prawnej. Działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z późniejszymi zmianami

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz.576)

- Ustawy z dnia 25 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014)

- Uchwały Nr 8/8/99 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia nazwy i nadania statutu jednostce organizacyjnej do zarządzania drogami wojewódzkimi

- Statutu

- Ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 

 

Przedmiot działań Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich obejmuje: 

- pełnienie funkcji zarządu i inwestora

opracowywanie projektów planów finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich

- zapewnienie ciągłości komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich

- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu

- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju

utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
z drogą

- utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów

- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników

wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających

- koordynacja robót w pasie drogowym

wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, przejazd pojazdów nienormatywnych i budowę zjazdów

- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych

- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg

- prowadzenie gospodarki gruntami w pasach drogowych

prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych,przepustów i promów

- wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenia osób lub mienia (art. 20 pkt 14 ustawy o drogach publicznych)

 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jako wykonujący obowiązki zarządu oraz inwestora na sieci dróg wojewódzkich, swoje działania dostosowuje do rozmiarów środków finansowych desygnowanych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.