Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 3

Zmodyfikował: Aldona Gujda

Data modyfikacji: 2018-06-11 11:28:43


Opublikowano: 2017-10-04

Tytuł projektu: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów

Informacje ogólne

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Całkowita wartość Projektu: 22 490 940,39 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 19 117 299,29 zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 3 328 642,00 zł

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 16 sierpnia 2016 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2018 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku od końca obwodnicy m. Zaborów (km 7+650,00) do początku obwodnicy m. Strzyżów (km 11+708,03). Całkowita długość inwestycji to 4,05 km.

Zakres rzeczowy projektu

- przebudowa/rozbudowa odcinka istniejącej drogi - osiągnięcie nośności 115 kN/oś

(klasa Z / G)

- budowa/przebudowa obiektów inżynierskich (przepustów) dostosowanych do przejazdu

pojazdów o ciężarze całkowitym do 50 ton

- przebudowa/rozbudowa jednopoziomowych skrzyżowań z drogami przecinającymi w formie skrzyżowań zwykłych

- budowa/przebudowa chodników

- przebudowa zatok autobusowych i zjazdów

- przebudowa/rozbudowa układu odwodnienia drogi

-budowa oświetlenia

- budowa/przebudowa lub zabezpieczenie wszystkich kolidujących urządzeń infrastruktury

zewnętrznej występujących w obszarze inwestycji

- budowa wymaganych urządzeń ochrony środowiska

- zastosowanie usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, m.in.: obniżenia krawężników na przecięciu ciągów pieszych z drogami i zjazdami, ułatwiające poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Cele projektu

Celem projektu jest poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej regionu, jakości życia mieszkańców, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ożywienie przedsiębiorczości. Ponadto wykonanie zadania poprawi jakość komunikacji i zoptymalizuje połączenie Województwa Małopolskiego z kierunku Gorlice do planowanej do budowy drogi ekspresowi S-19 w m. Babica oraz w kierunku południowym do m. Barwinek i północnym w kierunku Lublina.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego