Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Bartosz Szyndak

Data modyfikacji: 2021-06-02 08:51:23


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Tryb podstawowy – bez negocjacji

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/243/WA/14/2021</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000 euro

Nazwa zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowego na potrzeby RDW Stalowa Wola

Termin wykonania zamówienia:

do 30 dnia od dnia podpisania umowy

Kryteria wyboru oferty:

cena - 60%

okres gwarancji i rękojmi  za  wady   - 40% 

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 10.06.2021 r. do godz. 11:30. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>

Otwarcie ofert:

<p>Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2021 r. o godzinie 12:00.</p>

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Do komunikowania się z wykonawcami uprawnione są następujące osoby:

 

Organizacja postępowania:

 

  • Mariusz Górak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
  • Bartosz Szyndak- Sekretarz Komisji Przetargowej

 

Sprawy merytoryczne:

  • Jerzy Osak - Naczelnik Wydziału Administracji
  • Wojciech Wróbel - pracownik Wydziału Administracji

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

02-06-2021

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

02-06-2021

ogłoszenie o zamówieniu oraz  SWZ jest dostepne  pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aa8cc586-b7e2-4028-b088-6ef224dbb949


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego