Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 2

Zmodyfikował: Bartosz Szyndak

Data modyfikacji: 2021-05-31 14:51:54


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

<p>PZDW/WZP/3052/243/WFU/3/2021</p>

Zamówienie o wartości:

poniżej 214 000 euro

Nazwa zamówienia:

Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 29.10.2022 r.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Cena – 45%
  2. Podział ceny ofertowej netto – 15%
  3. Doświadczenie projektanta – branża drogowa – 20%
  4. Doświadczenie projektanta – branża mostowa – 15%
  5. Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady – 5 %

Wadium:

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 17 500,00 PLN

Składanie ofert:

<p>Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 02.07.2021 r. do godz. 09:30.</p> <p>Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.</p> <p>O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie ePUAP.</p>


Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego