Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Historia zmian - Informacja o zamówieniu


Wersja: 7

Zmodyfikował: pzdw pzdw

Data modyfikacji: 2018-06-22 15:19:36


Drukuj

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Numer postępowania:

PZDW/WZP/3052/243/WFU/14/2018

Zamówienie o wartości:

powyżej 5.548.000,00 euro

Nazwa zamówienia:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” Zadanie nr 1 dla DW 895: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” w ramach zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” Zadanie nr 2 dla DW 894: „Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk" w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk"

Termin wykonania zamówienia:

Termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 30.10.2020r. Termin realizacji całości zamówienia (zakończenie finansowe oraz w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – do dnia 18.12.2020r.

Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 60%

Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady - 40%

Wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: Zadanie Nr 1 – 311 407,00 PLN Zadanie Nr 2 – 242 157,00 PLN

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1, do dnia 12.07.2018r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.07.2018r. o godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Sprawy merytoryczne - Edyta Leniart-Bukała - Wydział Funduszy Unijnych

Organizacja przetargu - Mariusz Górak - Wydział Zamówień Publicznych

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

20-04-2018

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej PZDW:

20-04-2018

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ w załączeniu.


Drogi i mosty
Oferty pracy
logo