Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Inne informacje dotyczące udzielania zamówień publicznych


 

  • Elektronizacja zamówień publicznych

Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018 r., (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) Urząd Zamówień Publicznych przygotował „Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej” oraz „Krótką instrukcję obrazującą graficznie sposób postępowania przy składaniu JEDZ”.

Powyższe informacje znajdują się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczny-jedz.

Prosimy o zapoznanie się z treścią przedmiotowej Informacji UZP.

  • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (zawierającej kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności określone w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oœwiadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja o której mowa powyżej znajduje się w zakładce "informacje z otwarcia ofert"

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje się poniżej.

  • Aktualny średni kurs złotego w stosunku do euro

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117. Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).

  • Uwaga !

W umowach zawieranych z PZDW po 01.01.2017r. zmianie ulega komparycja umów według wzoru:
AKT UMOWY Nr ... . . ..z dnia dd.mm.2017 r. zawarty pomiędzy
WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014 - PODKARPACKIM ZARZADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

W związku z tym faktury należy wystawiać na Nabywcę: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014; Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów i przesyłać do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Podstawa prawna : Ustawa z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadzająca od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.

Drogi i mosty
Oferty pracy
logo