Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Inne informacje dotyczące udzielania zamówień publicznych


Treść zakładki jest częściowo nieaktualna.

Trwa weryfikacja i przygotowanie zmian związanych z wejściem w życie ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

 

  • Elektronizacja zamówień publicznych

Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że od dnia 18 października 2018 r. wszedł w życie obowiązek elektronizacji zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne(tj wartość 952 885,70 zł netto dla dostaw i usług oraz 23 921 311,60 zł netto dla robót budowlanych).

W związku z powyższym PZDW informuje, że wykorzystuje w tym celu przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych narzędzie o nazwie "miniPortal". Jest to tymczasowe rozwiązanie dla zamawiających zapewniające komunikację elektroniczną, do czasu pełnego uruchomienia docelowego rozwiązania, którym będzie Platforma e-Zamówienia.

PZDW zaleca Wykonawcom zapoznanie się z informacjami przygotowanymi przez UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność posiadania przez Wykonawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego i Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie „ePUAP”.

Urząd Zamówień Publicznych umieścił na swojej stronie internetowej zakładkę poświęconą e-zamówieniom, gdzie są publikowane informacje pozwalające Państwu na pozyskanie wiedzy na temat elektronizacji zamówień, w tym również postępu prac nad wdrożeniem Platformy e-Zamówienia oraz innych działań dostosowawczych. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2.


  • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (zawierającej kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminy wykonania zamówienia, okresy gwarancji i warunki płatności określone w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Informacja o której mowa powyżej znajduje się w zakładce "informacje z otwarcia ofert"

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje się poniżej.


  • Aktualny średni kurs złotego w stosunku do euro

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453).


  • Wystawianie faktur

W umowach zawieranych z PZDW po 01.01.2017 r. zmianie ulega komparycja umów według wzoru:
AKT UMOWY Nr ... . . ..z dnia dd.mm.2017 r. zawarty pomiędzy
WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014 - PODKARPACKIM ZARZADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

W związku z tym faktury należy wystawiać na:
Nabywca: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014
Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
i przesyłać do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Podstawa prawna: Ustawa z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadzająca od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.


  • Wzory dokumentów opracowane przez Zamawiającego

Zamawiający zamieszcza poniżej wzory dokumentów:

  • WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG
  • WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
  • WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Wzory należy wykorzystywać na potrzeby postępowań przetargowych prowadzonych przez PZDW.

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego