Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Inne informacje dotyczące udzielania zamówień publicznych


Treść zakładki jest częściowo nieaktualna.

Trwa weryfikacja i przygotowanie zmian związanych z wejściem w życie ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

 

 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej znajduje się poniżej.


 • Aktualny średni kurs złotego w stosunku do euro

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r.  w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Monitor Polski 2021 poz. 1177).


 • Wystawianie faktur

W umowach zawieranych z PZDW po 01.01.2017 r. zmianie ulega komparycja umów według wzoru:
AKT UMOWY Nr ... . . ..z dnia dd.mm.2017 r. zawarty pomiędzy
WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014 - PODKARPACKIM ZARZADEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów

W związku z tym faktury należy wystawiać na:
Nabywca: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014
Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
i przesyłać do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Podstawa prawna: Ustawa z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadzająca od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.


 • Wzory dokumentów opracowane przez Zamawiającego

Zamawiający zamieszcza poniżej wzory dokumentów:

 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI
 • WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 • WYKAZ NARZĘDZI
 • WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
 • WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
 • WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
 • ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Wzory należy wykorzystywać na potrzeby postępowań przetargowych prowadzonych przez PZDW.

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego