Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Ponowne wykorzystanie informacji


Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego będących w posiadaniu PZDW w Rzeszowie w celu ich ponownego wykorzystania

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), zwana dalej „ustawą”.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego;
 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Podmiot zobowiązany – podmiot, o którym mowa w art. 3 ustawy.

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Informacja sektora publicznego - każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywania

PZWD udostępnia informacje sektora publicznego na stronie BIP lub w portalu danych (https://dane.gov.pl/). Jeżeli informacje sektora publicznego nie są udostępnione na BIP lub w portalu danych, to przekazane zostaną na wniosek o ponowne wykorzystanie.

PZDW udostępnia informacje sektora publicznego aktualne na dzień udostępnienia. PZDW nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionych informacji sektora publicznego, w szczególności za ich dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość przekazywanych informacji.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej:

 1. osobiście w Kancelarii Ogólnej PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów;
 2. w postaci papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów;
 3. pocztą elektroniczną: biuro@pzdw.pl;
 4. w formie dokumentu elektronicznego przesłanego poprzez platformę e-PUAP: PZDWRzeszow/SkrytkaESP.

Wniosek zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
  1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Termin rozpatrzenia wniosku:

 1. rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku;
 2. jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie, w tym informację o podstawie ich obliczania, informację o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków:

 1. PZDW udostępnia informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie;
 2. PZDW może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów;
 3. PZDW ustala wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 przy uwzględnieniu kosztów przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego, które zostały określone przez wnioskodawcę oraz przy uwzględnieniu innych czynników, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie oraz prawie do sprzeciwu:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał od PZDW ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie, lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić PZDW o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia PZDW przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu PZDW, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (dotyczy przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy).
 3. Od decyzji PZDW o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem PZDW.
 4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259 i 803), z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podmiot publikujący: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2023-12-20 13:57:06

Data modyfikacji: 2023-12-20 13:57:06

Wersja: 2 ()

Wersja
Zmodyfikował
Data modyfikacji
Podgląd
Wersja
1
Zmodyfikował
Sławomir Staszowski
Data modyfikacji
2023-12-20 13:57:07