Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Inne informacje dotyczące udzielania zamówień publicznych


  • Wzory dokumentów opracowane przez Zamawiającego

Zamawiający zamieszcza poniżej wzory dokumentów:

  • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
  • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI
  • WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
  • WYKAZ NARZĘDZI
  • WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
  • WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
  • WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
  • ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Wzory należy wykorzystywać na potrzeby postępowań przetargowych prowadzonych przez PZDW.

Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego