Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Odszkodowania komunikacyjne


ODSZKODOWANIA ZA SZKODY POWSTAŁE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE
PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

 1. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych zarządzającym drogami wojewódzkimi na  terenie Województwa Podkarpackiego jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w imieniu którego (w odniesieniu do dróg wojewódzkich) działa Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
 2. W celu uzyskania odszkodowania, zgłaszający szkodę (poszkodowany), zgodnie z art. 6 Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest wykazać (udowodnić) odpowiedzialność zarządu drogi za jej powstanie. Wskazane jest, aby każda szkoda została zgłoszona Policji, która zobowiązana jest do sporządzenia stosownej notatki, w której zostaną określone w sposób obiektywny wszystkie okoliczności zaistniałego zdarzenia, mające wpływ na powstanie szkody.
  Zgłoszenie zdarzenia Policji nie jest jednoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności przez zarządcę drogi.
 3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawarł umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A..
  Numer polisy OC na rok 2020 jest następujący: 912700316657
 4. Szkody powstałe na drogach wojewódzkich należy zgłaszać do w/w Ubezpieczyciela.
 5. Zgłoszenia szkody można dokonać za pośrednictwem: Zgłoszenie szkody w wersji papierowej powinno być dokonane na druku zgłoszenia szkody, zgodnie z zamieszczonym wzorem: formularz zgłoszenia szkody.
  Więcej informacji https://www.warta.pl/proces-likwidacji-szkody
 6. TUiR WARTA S.A. przeprowadza właściwy proces likwidacji szkody, podejmuje stosowną decyzję, powiadamiając o niej Zgłaszającego oraz Ubezpieczonego (PZDW w Rzeszowie).
 7. Pełnomocnikiem Ubezpieczonego w zakresie kontaktów z TUiR WARTA S.A., jest firma Maximus Broker Sp. z o.o., która na podstawie umowy brokerskiej pośredniczy w procesie likwidacji szkód, w tym w roszczeniach z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo pomiędzy PZDW w Rzeszowie a Maximus Broker Sp. z o.o. została podpisana umowa powierzenia danych osobowych, na podstawie której pełnomocnik ma prawo przetwarzać dane osobowe poszkodowanych osób trzecich i jest zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO podmiotem przetwarzającym.
 8. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie prosi Panią/Pana o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności: Oświadczenie o Ochronie Prywatności.
 9. Dodatkowe wyjaśnienia, lub informacje niezbędne przy zgłaszaniu szkód, można uzyskać pod nr tel. (17) 860-94-98, e-mail: drogi@pzdw.pl

Dokumentacja


Nazwa pliku Data umieszczenia pliku

2018-09-03