Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: top top top top

Odszkodowania komunikacyjne


   

ODSZKODOWANIA ZA  SZKODY POWSTAŁE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE
                                                   PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE

 

1. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych zarządzającym drogami wojewódzkimi na  terenie Województwa Podkarpackiego jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w imieniu którego (w odniesieniu do dróg wojewódzkich) działa Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

2. W celu uzyskania odszkodowania, zgłaszający szkodę (poszkodowany), zgodnie  z art. 6 Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest wykazać (udowodnić) odpowiedzialność zarządu drogi za jej powstanie. Wskazane jest, aby każda szkoda została zgłoszona Policji, która zobowiązana jest do sporządzenia stosownej notatki, w której zostaną określone w sposób obiektywny wszystkie okoliczności zaistniałego zdarzenia, mające wpływ na powstanie szkody.
Zgłoszenie zdarzenia Policji nie jest jednoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności przez zarządcę drogi.

3. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawarł umowę ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A..
Numer polisy OC na rok 2019 jest następujący: 912700188483

Od roku 2020 obowiązujący numer polisy OC jest następujący: 912700316657

4. Szkody powstałe na drogach wojewódzkich należy zgłaszać do w/w Ubezpieczyciela 

5.    Zgłoszenia szkody można dokonać za pośrednictwem:

- formularza internetowego https://warta.pl/warta-izi/#/app/policydata
- korespondencji papierowej na adres TUiR „WARTA" S.A. Skrytka Pocztowa nr 1020, 00-950 Warszawa 1.
  Zgłoszenie szkody w wersji papierowej powinno być dokonane na druku zgłoszenia szkody, zgodnie z zamieszczonym wzorem:   formularz zgłoszenia szkody .

 Więcej informacji https://www.warta.pl/proces-likwidacji-szkody

6. TUiR WARTA S.A. przeprowadza właściwy proces likwidacji szkody, podejmuje stosowną decyzję, powiadamiając o niej Zgłaszającego oraz Ubezpieczonego (PZDW w Rzeszowie)

7. Pełnomocnikiem Ubezpieczonego w zakresie kontaktów z TUiR WARTA S.A., jest firma Maximus Broker Sp. z o.o., , która na podstawie umowy brokerskiej pośredniczy w procesie likwidacji szkód, w tym w roszczeniach z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo pomiędzy PZDW w Rzeszowie a Maximus Broker Sp. z o.o. została podpisana umowa powierzenia danych osobowych, na podstawie której pełnomocnik ma prawo przetwarzać dane osobowe poszkodowanych osób trzecich i jest zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO podmiotem przetwarzającym. 

8. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie prosi Panią/Pana o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności: Oświadczenie o Ochronie Prywatności. 

9. Dodatkowe wyjaśnienia, lub informacje niezbędne przy zgłaszaniu szkód, można uzyskać pod nr tel.(17) 860 94-98 , email: drogi@pzdw.pl

Dokumentacja


Nazwa pliku Data umieszczenia pliku

2018-09-03