Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Historia zmian - Informacje o inwestycji


Wersja: 4

Zmodyfikował: Rzecznik PZDW

Data modyfikacji: 2024-04-16 12:55:47


Opublikowano: 2024-04-15

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury zabezpieczającej skarpę w miejscowości Chrewt

Informacje ogólne

Tytuł projektu: Od Beskidu Niskiego po Solinę/Od Nizkych Beskid Po Solinu
Numer projektu: PLSK.01.01-IP.01-0002/23
Program: Interreg Polska-Słowacja 2021-2027
Priorytet: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze
Działanie: Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie
Nazwa partnera: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Wydatki ogółem: 1 454 155,50
Dofinansowanie UE: 781 517,00
Data rozpoczęcia: 2024-01-01
Data zakończenia: 2025-12-31

Ogólna charakterystyka projektu

Modernizacja infrastruktury zabezpieczającej skarpę w miejscowości Chrewt (powiat bieszczadzki, gmina Czarna).

Przedmiotowa inwestycja obejmuje remont uszkodzonej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna na odcinku od km 32+142 do km 32+237 strona prawa. Planowane zadanie polegać będzie na remoncie uszkodzonej skarpy korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 poprzez wykonanie koszy siatkowo – kamiennych, wraz z oczyszczeniem rowów i umocnieniem poboczy. W ramach zadania przewidziano następujące prace:
- rozbiórka istniejącego umocnienia z kamieni,
- wykonanie koszy siatkowo-kamiennych na odcinku od km 32+142 do km 32+237 długości 95 m,
- oczyszczenie rowów z namułu wraz z przełożeniem ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych,
- wykonanie sączka kamiennego,
- roboty wykończeniowe jak uzupełnienie i zagęszczenie poboczy
- wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej.
Realizacja inwestycji doprowadzi do zwiększenia odporności infrastruktury na zjawiska ekstremalne, co przełoży się do ograniczenie zmian klimatycznych w regionie i przyczyni się do wspierania przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego, na polsko-słowackim pograniczu.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres zadania obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącego umocnienia, wykonanie koszy siatkowo-kamiennych, oczyszczenie rowów z namułu wraz z przełożeniem ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych, wykonanie sączka kamiennego oraz roboty wykończeniowe. Po stronie słowackiej przewidziano stabilizację osuwiska na drodze II/575 za wsią Palota. Przedmiotowy odcinek drogi za miejscowością Palota w km 35,829 – 38,974 w obrębie ewidencyjnym miejscowości Palota pod wpływem wód gruntowych, nieodpowiednich warunków geologicznych i złego stanu budowlano-technicznego przepustu wymaga remontu drogi z wykonaniem muru oporowego na przedmiotowej drodze w celu jej stabilizacji.

Cele projektu

Realizacja niniejszego projektu ma na celu wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego, na polsko-słowackim pograniczu. Zakres projektu obejmuje realizację inwestycji dot. infrastruktury po obu stronach granicy. Po stronie polskiej przewidziano modernizację infrastruktury zabezpieczającej skarpę korpusu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko-Hoczew-Czarna na odcinku od km 32+142 do km 32+237. Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Chrewt.

Celem projektu po stronie słowackiej jest stabilizacja osuwiska wraz z poprawą stanu technicznego przepustu i kierunkowego odprowadzania wody. Celem prac budowlanych w ramach projektu będzie wybudowanie muru oporowego na fundamencie palowym z wykonaniem odwodnienia, wraz z realizacją modyfikacji przepustu poprzez wybetonowanie koryta cieku wodnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia odporności na zjawiska ekstremalne na obszarze wsparcia u obu partnerów projektu, co przełoży się do ograniczenie zmian klimatycznych w regionie. Konsekwencją takich działań będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego i stanu klimatu, w szczególności na terenach obszarów Natura 2000 i w sąsiedztwie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Zamówienia publiczne
Drogi i mosty
Oferty pracy
Logo Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego