Powrót na poprzednią wersję serwisu
Czcionka: A A+ A++
Kontrast: tryb podstawowy tryb czarno-biały z wysokim kontrastem tryb żółto-czarny z wysokim kontrastem tryb czarno-żółty z wysokim kontrastem

Odszkodowania komunikacyjne


Odszkodowania za szkody powstałe na drogach wojewódzkich znajdujących się w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

 1. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych zarządzającym drogami wojewódzkimi na  terenie Województwa Podkarpackiego jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w imieniu którego (w odniesieniu do dróg wojewódzkich) działa Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
 2. W celu uzyskania odszkodowania, zgłaszający szkodę (poszkodowany), zgodnie z art. 6 Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest wykazać (udowodnić) odpowiedzialność zarządu drogi za jej powstanie. Wskazane jest, aby każda szkoda została zgłoszona Policji, która zobowiązana jest do sporządzenia stosownej notatki, w której zostaną określone w sposób obiektywny wszystkie okoliczności zaistniałego zdarzenia, mające wpływ na powstanie szkody.
  Zgłoszenie zdarzenia Policji nie jest jednoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności przez zarządcę drogi.
 3. Szkody powstałe na drogach wojewódzkich należy zgłaszać bezpośrednio do Ubezpieczyciela.
 4. Ubezpieczyciel przeprowadza właściwy proces likwidacji szkody, podejmuje stosowną decyzję, powiadamiając o niej Zgłaszającego oraz Ubezpieczonego (PZDW w Rzeszowie).
 5. Pełnomocnikiem Ubezpieczonego w zakresie kontaktów z Ubezpieczycielem, jest firma Maximus Broker Sp. z o.o. z/s 87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 64, która na podstawie umowy brokerskiej pośredniczy w procesie likwidacji szkód, w tym w roszczeniach z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo pomiędzy PZDW w Rzeszowie a Maximus Broker Sp. z o.o. została podpisana umowa powierzenia danych osobowych, na podstawie której pełnomocnik ma prawo przetwarzać dane osobowe poszkodowanych osób trzecich i jest zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO podmiotem przetwarzającym.
 6. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w zakresie odpowiedzialności cywilnej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawarł umowę ubezpieczenia z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. – nr polisy 436000337497
 7. Zgłoszenia szkody można dokonać za pośrednictwem:
  1. formularza internetowego https://www.ergohestia.pl
   • Obsługa polisy i szkody
    • Chcę zgłosić szkodę
     • Zgłoś szkodę
  2. korespondencji papierowej na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
   Zgłoszenie szkody w wersji papierowej powinno być dokonane na druku zgłoszenia szkody, zgodnie z zamieszczonym wzorem: formularz zgłoszenia szkody ERGO Hestia.
  3. w formie elektronicznej na adres email: broker.szkody@hestia.pl
  4. zgłoszenia telefonicznego na nr: 801 107 107 lub 58 555 55 55
 8. W zakresie szkód w latach wcześniejszych należy kontaktować się z ubezpieczycielem Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, podając:
  • numer polisy OC typ 1306 nr 7019886 dla szkód zaistniałych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  • numer polisy OC typ 1306 nr 7014057 dla szkód zaistniałych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  • numer polisy OC typ 1306 nr 7011822 dla szkód zaistniałych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 9. Zgłoszenia szkody można dokonać za pośrednictwem:
  • formularza internetowego https://zgloszenie.compensa.pl
   • w przypadku szkód w pojeździe należy zaznaczyć:
    • z polisy sprawcy
    • inne
   • w przypadku szkód majątkowych należy zaznaczyć:
    • z polisy sprawcy
    • OC polisa majątkowa
   • w przypadku szkód osobowych należy zaznaczyć:
    • szkoda osobowa z OC
    • OC inne
  • korespondencji papierowej na adres: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.
   Zgłoszenie szkody w wersji papierowej powinno być dokonane na druku zgłoszenia szkody, zgodnie z zamieszczonym wzorem: formularz zgłoszenia szkody.
  • w formie elektronicznej na adres email: dokumenty@compensa.pl
  • zgłoszenia telefonicznego na nr: +48 22 501 61 00, codziennie w godzinach 7:00 – 20:00
 10. Polityka prywatności do zapoznania się: Oświadczenie o Ochronie Prywatności.
 11. Dodatkowe wyjaśnienia lub informacje niezbędne przy zgłaszaniu szkód, można uzyskać pod nr tel. (17) 860-94-98, e-mail: drogi@pzdw.pl